027 accountNaše Standardy kvality a Etický kodex 

I. Standardy kvality

ZÁKLADNÍ STANDARD
 • Všichni chodíme vhodně oblečení
 • na požádání klienta předkládáme zmocnění
 • v přítomnosti klienta nejíme, nežvýkáme a nekouříme
 • udržujeme pořádek a čistotu v poradenské kanceláři
 • všichni známe produkty partnerských bankovních a pojišťovacích společností
 • nehovoříme o záležitostech klienta v doslechu jiných osob, než kterých se to týká
 • dokumenty, týkající se klienta, chráníme před nepovolanými osobami
 • nekomunikujeme před klientem ani v jeho doslechu o případných problémech Hyposka a Skanska Reality
 • vždy se snažíme pracovat bez chyb, kvalitně a rychle, abychom splnili očekávání klienta
OBECNÝ STANDARD KOMUNIKACE S KLIENTEM
 • s klientem komunikujeme diskrétně
 • klienta zdravíme jako první
 • ke klientů se chováme vstřícně, přívětivě a usmíváme se
 • udržujeme s klientem oční kontakt
 • ve styku s klientem používáme kultivovaný způsob vyjadřování
 • oslovujeme klienta jeho příjmením a/nebo titulem
 • nehovoříme s klientem o případných vnitřních problémech Hyposka/ Skanska Reality
 • s klientem se rozloučíme s oslovením jeho příjmením/titulem, poděkujeme
ZÁKLADNÍ STANDARD KVALITY PORADENSKÉ KANCELÁŘE
 • obsloužíme všechny klienty, kteří jsou již v kanceláří, a to bez ohledu na otevírací dobu
 • snažíme se klienta pozitivně naladit již při vstupu do kanceláře, např. vhodnými informacemi, dbáme však na to, aby nebyl zahlcen jejich přemírou
 • na požadavcích klienta začínáme pracovat ještě týž den
 • pokud klient musel na naši službu čekat, vždy se nejprve omluvíme
 • v případě, že vznikne situace, kdy nejsme schopni klienta obsloužit, vždy se mu omluvíme
 • dbáme na to, aby se klient při jakékoli žádosti necítil jako prosebník
 • všechny informace, které klientovi poskytujeme, jsou aktuální
 • při styku s klientem používáme termíny, kterým rozumí, případně mu podáme vysvětlení
 • pro naše klienty máme volně k dispozici přehledně uspořádané vhodné propagační materiály
 • v doslechu klienta nehovoříme o našich osobních problémech
 • dříve než klient opustí poradenskou kancelář, ověříme si, že opravdu všemu porozuměl a že odchází spokojen
TELEFONICKÝ STYK
 • telefon zvedáme do třetího zvonění
 • do telefonu pozdravíme, představíme se celým svým jménem a zeptáme se klienta, co pro něho můžeme udělat.
 • pokud bychom klienta museli nechat čekat, nabídneme mu, že zavoláme zpět sami
 • na telefonické vzkazy, které dostáváme od klientů odpovídáme ještě týž den
 • hovor ukončíme pozdravem, poděkováním za zavolání

 

II. Etický kodex 

Tento kodex popisuje hlavní principy a normy chování , kterými se v našem každodenním pracovním životě řídíme.
Posláním každého je jít svým jednáním příkladem ostatním, naplňovat Kodex v praxi, nejenom slovy, ale také svým chováním.

KLIENTI

Klienti jsou centrem naší pozornosti a našeho úsilí. Budujeme s klienty pevné a dlouhodobé vztahy založené na důvěře a rovnocenném partnerství. 

Klienti a jejich zájmy jsou pro nás vždy na prvním místě

 • vyvíjíme maximální snahu aktivně zjišťovat a naplňovat potřeby klientů.
 • pro klienty hledáme nejvhodnější řešení na základě skutečností zjištěných při jednání s nimi
 • nenadřazujeme svůj zájem nebo zájem Hyposka, s.r.o. nebo Skanska Reality nad zájem klienta a nezneužijeme svého postavení s cílem vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky
 • klientovi nenabídneme službu, pokud je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že neodpovídá jeho potřebám nebo že by nemohl dostát svým smluvním závazkům

Jednáme profesionálně

 • poskytujeme služby na vysoké odborné úrovni, naplňujeme a předčíme očekávání klientů
 • známe produkty a služby jejichž prodej jsme oprávněni zprostředkovávat na základě příslušných smluv uzavřených spartnerskými bankami a věříme v jejich přínosu pro klienta
 • klientům poskytujeme nezkreslené, pravdivé a úplné informace týkající se nabízené služby a smluvního vztahu, a to v odpovídajícím časovém předstihu; pokud nemáme odpovídající znalosti, vyvarujeme se neodborných rad klientům
 • chráníme soukromí klientů
 • s osobními údaji klientů zacházíme s péčí s úctou, v souladu s příslušnými právními předpisy, chráníme je proti neoprávněnému použití a zveřejnění, a to vždy za každých okolností
PROSTŘ̌EDÍ
 • Vytváříme a podporujeme pracovní prostředí, ve kterém vládne korektní, konstruktivní a příjemná atmosféra bez jakékoli diskriminace
 • - Máme společný cíl - naplňovat jedinečná přání klientů. Vytváříme atmosféru důvěry, úcty a spolupráce
 • - Naše normy vycházejí z našich hodnot
Spolehlivost
 • rosteme z pevných kořenů, jsme úspěšní, přijímáme společenskou odpovědnost a díváme se do budoucna s optimismem
 • plníme sliby vůči klientům
 • neopakujeme chyby, učíme se z nich
 • přijímáme osobní odpovědnost za to, co děláme
Vnímavost
 • respektujeme klienty a vnímáme jejich názor vážíme si práce a času všech
  aktivně nasloucháme a zjišťujeme potřeby
Vstřícnost
 • potřeby, podněty a přání klientů bereme jako výzvu ke zlepšení našich služeb přinášíme a podporujeme nové nápady a změny vyžadujeme a dáváme zpětnou vazbu a díváme se na naši práci očima našich klientů
Srozumitelnost
 • děláme věci jednoduše a prakticky
  hovoříme řečí klienta a ověřujeme si vzájemné pochopení
FIRMA
 • Základem důvěryhodnosti Hyposka  je její dobré jméno.
 • Vybudovat dobré jméno trvá roky, ale postačí chvilka na jeho poškození.
 • Chráníme dobré jméno Hyposka, s.r.o. a jejich členů vždy za každých okolností.
 • Hájíme zájmy Hyposka, důsledně zachováváme mlčenlivost tam, kde to jejich zájmy vyžadují, a to i v soukromém životě.
 • Nezneužijeme svého postavení nebo důvěrných informací ve svůj prospěch nebo prospěch jiné osoby.
 • Vyvarujeme se situací, kdy by nám naše osobní zájmy, rodinné zájmy nebo osobní vztahy mohly znemožnit vystupovat jménem Hyposka nebo hájit jejich zájmy naplno, nezávisle a férově.
 • Jsme povinni odmítnout jakýkoli zásah, v jehož důsledku by mohla být ohrožena naše nestrannost při rozhodování o záležitostech klientů nebo partnerů.
 • Vyvarujeme se přijímání nebo poskytování úplatků v jakékoli formě a za všech okolností.
 • Nepřijímáme ani nevyžadujeme dárky a pozornosti, které by mohly oslabit naší nestrannost nebo způsob jednání směřující proti zájmům Hyposka, s.r.o. nebo klientů.
 • Zavazujeme se plně dodržovat Kodex dodavatelů Skanska z 1.června 2018

 

III. Standardy kvality a Etický kodex se spolupracujícími osobami

 • Zajistíme seznámení našich spolupracujících osob (partnerů) s pravidly obsaženými v těchto Standardech kvality a Etického kodexu.
 • Dbáme na to, aby tato pravidla byla našimi partnery dodržována a zavazujeme se dodržování těchto pravidel ze strany našich partnerů přiměřeně kontrolovat a prověřovat.
 • Vyvarujeme se spolupráce s takovými partnery, kteří neskýtají záruku dodržování podmínek Standardů kvality a Etického kodexu a partnery, jejichž jednání by mohlo být způsobilé přivodit trestněprávní odpov.