028 gdprZpracování osobních údajů klienta

pro obchodní a marketingové účely společnosti Hyposka, s.r.o., IČ 28409884 se sídlem Nupacká 880/3, Praha 10

1. Klient Hyposka či jeho smluvního partnera (jehož produkt či službu Hyposka zprostředkuje) tímto:

a) uděluje Hyposka souhlas se zpracováním osobních údajů, které sdělil Hyposka pro účely zprostředkování smlouvy o spotřebitelském úvěru, a dále pro účely evidence, a to po dobu 15 let. Osobní údaje budou uchovány v elektronické podobě a budou přístupné pověřeným zaměstnancům a obchodním zástupcům Hyposka

b) uděluje Hyposka souhlas s předáním osobních údajů spolupracujícím obchodním partnerům, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Hyposka a se zpracováním osobních údajů společností Hyposka a těmito dalšími subjekty pro účely kompatibility péče o klienta v rámci spolupracujících obchodních partnerů, nabízení a poskytování finančních služeb, nabízení obchodu a služeb a pro další marketingové účely, a to na dobu oprávněného zpracování osobních údajů; pro uvedené účely uděluje souhlas i se sdružováním svých osobních údajů;

c) uděluje Hyposka souhlas, aby byl v záležitostech nabídek a poskytování obchodu a služeb nebo pro jiné marketingové účely Hyposka nebo dalších spolupracujících obchodních partnerů, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Hyposka, kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů (včetně rodného čísla, údajů o zdravotním stavu, biometrických údajů), a to na dobu oprávněného zpracování osobních údajů;

d) bere na vědomí, že udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely evidence a pro obchodní a marketingové účely je dobrovolné, tento souhlas může být kdykoliv odvolán; výslovně bere na vědomí, že má právo bez zvláštních nákladů zakázat použití elektronické adresy k zasílání reklamy.

e) uděluje Hyposka souhlas, aby v zájmu všestranné péče o klienta v rámci spolupracujících obchodních partnerů, pro nabízení a poskytování obchodu a služeb a pro další marketingové účely, sdělovala vybrané informace o tom, zda má spotřebitelský úvěr a základní informace týkající se spotřebitelského úvěru spolupracujícím obchodním partnerům, a to na dobu oprávněného zpracování údajů. Souhlasí, aby členové spolupracující obchodní partneři předané informace využívaly k účelům a po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

f) se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.

2. Práva Klienta 

  • Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům – na základě písemné žádosti je Hyposka povinna jednou za kalendářní rok bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o klientovi zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.
  • Klient má právo, domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy:
    • (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
    • (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranili či opravili závadný stav; je-li žádost shledána oprávněnou, správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav.
  • Klient je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat. Pokud klient odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo Hyposka zpracovávat ty osobní údaje klienta, které je oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem.